مردان اعراف - مطالب درجه عالم بر عابد

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)

مردان اعراف - مطالب درجه عالم بر عابد ...و بینهما حجاب و على الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون.(اعراف/49 -46)
درجه عالِم
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می فرمایند : عالم، هفتاد درجه بر عابد برترى دارد كه فاصله هر درجه از دیگرى به اندازه اى است كه یك اسب هفتاد سال بدود. علت این برترى آن است كه شیطان در میان مردم بدعتى مى گذارد و دانشمند به آن پى مى برد و مردم را از آن نهى مى کند ، اما عابد سرگرم عبادت خود است و به بدعت نه توجهى دارد و نه آن را مى شناسد. . روضة الواعظین : ١٧.

تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394 | 04:51 ب.ظ | نویسنده : قلب منیب | نظرات